Etický kódex

Kurník ponúka bezpečný a dôveryhodný priestor na vyjadrenie ženských skúseností. Podporuje pestrosť a slobodu v prežívaní ženskosti s dôrazom na jej rôznorodosť a tabuizované či potláčané aspekty. 

Ako feministické médium Kurník vychádza z presvedčenia o rovnosti všetkých ľudí bez ohľadu na rod a ďalšie prvky identity. K tejto rovnosti sa svojou činnosťou snaží aktívne prispievať.

Obsah Kurníka tvoria ženy a rodovo nebinárne osoby, keďže táto rodovo špecifická perspektíva je v mediálnom priestore historicky menej zastúpená, znevažovaná či vyčleňovaná. Zároveň Kurník predstavuje bezpečnú platformu na prezentáciu a šírenie autorskej tvorby žien a marginalizovaných ľudí. 

Redakcia prihliada na pluralitu názorov, pričom obsah publikovaných príspevkov vyjadruje postoj prispievateliek. Príspevky nie sú vyjadrením názoru redakcie, avšak prechádzajú redakčným schválením. 

O všetkých aktivitách Kurníka rozhoduje spoločne celá redakcia alebo jej väčšina. Redakciu tvoria autorky a zakladateľky projektu, ktoré sa podieľajú na zabezpečení chodu samotného média.

Redakcia si vyhradzuje právo nepublikovať každý prijatý príspevok. Rovnako prispievateľky môžu odstúpiť od zámeru publikovať obsah prostredníctvom Kurníka v ktorejkoľvek fáze spolupráce. Štandardne sa však po vzájomnom odsúhlasení publikovania prispievateľky zaväzujú podieľať sa na spolupráci vo forme zapracovania redakčných pripomienok a jazykových korektúr. 

Každý príspevok pre Kurník (text alebo ilustrácia) je originálne, novovytvorené dielo, ktoré nepoškodzuje autorské práva tretích osôb. Následne po zverejnení v Kurníku môžu byť príspevky so súhlasom redakcie publikované aj na iných miestach s uvedením pôvodného zdroja.

Redakcia zachováva mlčanlivosť a v opodstatnených prípadoch anonymitu autorstva. Diskrétnosť vzťahuje aj na príspevky, ktoré sa rozhodne nepublikovať.

Redakcia používa citlivý, rodovo vyvážený a rešpektujúci jazyk a vedie k tomu aj autorky. Vyhradzuje si právo na redakčné a jazykové úpravy konzultované s autorkami.

Kurník je nezávislé médium bez reklám a plateného obsahu. Jeho redakcia nevyužíva svoju pozíciu na vlastný finančný zisk, osobný prospech či prospech tretích osôb.

Redakcia je vždy otvorená spätnej väzbe a načúva svojmu publiku.