Etický kódex

Kurník ponúka bezpečný a dôveryhodný priestor na vyjadrenie ženských skúseností. Podporuje pestrosť a slobodu v prežívaní ženskosti s dôrazom na jej rôznorodosť a tabuizované či potláčané aspekty. 

Ako feministické médium Kurník vychádza z presvedčenia o rovnosti všetkých ľudí bez ohľadu na rod a ďalšie prvky identity. K tejto rovnosti sa svojou činnosťou snaží aktívne prispievať.

Obsah Kurníka tvoria ženy a rodovo nebinárne osoby, keďže táto rodovo špecifická perspektíva je v mediálnom priestore historicky menej zastúpená, znevažovaná či vyčleňovaná. Zároveň Kurník predstavuje bezpečnú platformu na prezentáciu a šírenie autorskej tvorby žien a marginalizovaných ľudí. 

Redakcia prihliada na pluralitu názorov, pričom obsah publikovaných príspevkov vyjadruje postoj prispievateliek. Príspevky nie sú vyjadrením názoru redakcie, avšak prechádzajú redakčným schválením. 

O všetkých aktivitách Kurníka rozhoduje spoločne celá redakcia alebo jej väčšina. Redakciu tvoria autorky a zakladateľky projektu, ktoré sa podieľajú na zabezpečení chodu samotného média.

Redakcia si vyhradzuje právo nepublikovať každý prijatý príspevok. Rovnako prispievateľky môžu odstúpiť od zámeru publikovať obsah prostredníctvom Kurníka v ktorejkoľvek fáze spolupráce. Štandardne sa však po vzájomnom odsúhlasení publikovania prispievateľky zaväzujú podieľať sa na spolupráci vo forme zapracovania redakčných pripomienok a jazykových korektúr. 

Každý príspevok pre Kurník (text alebo ilustrácia) je originálne, novovytvorené dielo, ktoré nepoškodzuje autorské práva tretích osôb. Následne po zverejnení na Kurníku môžu byť príspevky so súhlasom redakcie publikované aj na iných miestach s uvedením pôvodného zdroja.

Redakcia zachováva mlčanlivosť a v opodstatnených prípadoch anonymitu autorstva. Diskrétnosť vzťahuje aj na príspevky, ktoré sa rozhodne nepublikovať.

Redakcia používa citlivý, rodovo vyvážený a rešpektujúci jazyk a vedie k tomu aj autorky. Vyhradzuje si právo na redakčné a jazykové úpravy konzultované s autorkami.

Kurník je nezávislé médium bez reklám a plateného obsahu. Jeho redakcia nevyužíva svoju pozíciu na vlastný finančný zisk, osobný prospech či prospech tretích osôb.

Redakcia je vždy otvorená spätnej väzbe a načúva svojmu publiku.